සැසඳීමක් කරන්න. තොරතුරු මෙහි සඳහන් කරන්නම්.


1. 2014 දී විවෘත කරන ලද මුම්බායි නාශික් අධිවේගී මාර්ගය
වියදම ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 650කි.
එනම් ලංකා රුපියල් 650x 130= මිලියන් 84, 500. එනම් රුපියල් කෝටි 8450යි.
එම මාර්ගය මංතීරු 6කි. දිග කිමී 150කි.
කිලෝ මීටරයක වියදම රුපියල් කෝටි 56.333 යි.2. ලංකාවේ දක්ෂිණ අදිවේගී මාර්ගය
විවෘත කරන ලද්දේ කරන ලද්දේ 2011 දීය.
වියදම ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 741.1
එනම් ලංකා රුපියල් මිලියන 741.1x 130 = 96,340 එනම් රු. කෝටි 9634
මංතීරු 4යි. දිග කිමී 130යි.
කිලෝ මීටරයක වියදම රුපියල් කෝටි 74.107යි.
සැසඳීම
ඉන්දියාවේදී 2014 දී අවසන් කළ මංතීරු 6ක කිමී 1ක් රු. කෝටි 56.3 යි
> ලංකාවේදී 2011 දී අවසන් කළ මංතීරු 4ක කිමී 1ක් රු. කෝටි 74.1 යි
  
3. කෙන්යාවේ Nairobi-Thika දක්වා අධීවේගී මාර්ගය
වියදම ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 360
එනම් ලංකා රු මිලියන 360X130 = 46, 800 එනම් රු. කෝටි 4680යි.
මංතීරු 8යි දිග කිමී 50යි.
කිලෝ මීටරයක වියදම රුපියල් කෝටි 93.6යි.
4. කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය
වියදම ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 292
එනම් ලංකා රු මිලියන 292X130 = 37,960 එනම් රු. කෝටි 3796යි.
මංතීරු 4යි දිග කිමී 26යි.
කිලෝ මීටරයක වියදම රුපියල් කෝටි 146යි.
සැසඳීම
කෙන්යාවේ දී මංතීරු 8ක කිමි 1ක් රු. කෝටි 93.6 යි
> ලංකාවේ දී මංතීරු 4ක කිමී 1ක් රු. කෝටි 146 යි.
ලංකාවේ අදියර 3 කින් ක්‍රියාත්මක වෙන කොළඹ වට රවුම් පාර
1වන පියවර - කොට්ටාව සිට කඩුවෙල
දිග කිමී 11යි. මංතීරු 4යි
වියදම රුපියල් කෝටි 2995යි
කිමී 1ක් සඳහා වියදම රු. කෝටි 272 යි
2වන පියවර - කඩුවෙල සිට කඩවත
දිග කිමි 8.9. මංතීරු 4යි
වියදම රුපියල් කෝටි 4931යි
කිමි 1ක් සඳහා වියදම රු. කෝටි 554යි
3වන පියවර - කඩවත සිට කෙරවලපිටිය
දිග කිමී 9.3යි. මංතීරු 4යි
වියදම රුපියල් කෝටි 6670යි
කිමි 1ක් සඳහා වියදම රු. කෝටි 717යි.
කෙන්යාවේදී මංතීරු 8ක කිමී 1 සඳහා වියදම රු. කෝටි 100ට අඩු වෙද්දී ලංකාවේ දී මංතීරු 4ක මාර්ගයක් කිමී 1ක් සෑදීමට රුපියල් කෝටි 717ක් දක්වා වැඩි වී ඇති ආකාරය

Comments

Popular posts from this blog

කර ගැට

මහින්දට ඡන්දය නො දිය යුත්තේ ඇයි..???