මරණය සිරසේ හනගසා
ඉපදෙන සියල්ලන් 
ඔහෑ ඔහෑ හඬන්නේ
ජීවිතයේ අරුත දුක මැයි
මවගේ තන පුඩුවේ ගැටුණු කල්හි
හඬන මුව 
නගන කිරි සිනා 
කුමක් කියන්නේ ද
බලනු ලයට අත තබා 
ලබ් ඩබ් ලබ් ඩබ් 
නදින් ගැහෙන්නේ මනුසත් කම නොවේ ද
හද පවසන්නේ
කුහක ඉනි වැට පරයා 
මනුසත් ගඟ ගලන බව නොවේ ද
ඒ ගලන මනුසත් කමින් 
ලොවක් අස්වද්දන්නට 
දයාවෙ රන් ගොයම් 
පූදින්නට.....
පියනගමු
එකාවන්ව !

Gayan Rasanga @The Voice

Comments

Popular posts from this blog

කර ගැට

මහින්දට ඡන්දය නො දිය යුත්තේ ඇයි..???

ආශ්චර්ය සහ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව